2024-01-06T23:00:50+02:00

גלגל הצלחה - המרכז לכישורים חברתיים לילדים בשיטת אייל גל מסייע לילדים ומתבגרים בפיתוח מיומנויות רגשיות, התנהגותיות וחברתיות דרך קבוצה חברתית למיומנויות חברתיות. המוצרים באתר מהווים מודל עבודה מקורי ובלעדי וכל הזכויות לשימוש המסחרי בהם שמורות לאייל גל ו/או "גלגל הצלחה".

ניתן לרכוש לשימוש אישי/ביתי ומשפחתי/מסגרת חינוכית ע"י צוות מוסדי בלבד, באופן שאיננו מסחרי. כל העושה בכלי גלגל הצלחה שימוש לצורך מסחרי, רווחי ופרסומי חשוף לתביעות על הפרת זכויות יוצרים ורוחניים